O Nas
 News
 Rys Historyczny
 Wychowankowie
 Kadra
 Wolontariat
 Przetargi
 Kontakt

BARWY WOLONTARIATU
W Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej
im. dr Ireny Białówny w Białymstoku

POW jest wspólnotą wychowanków, personelu pedagogicznego, medycznego, opiekuńczego, administracji, obsługi, rodziców, darczyńców, osób zaprzyjaźnionych i wolontariuszy. Wolontariusze rekrutują się spośród mieszkańców województwa podlaskiego i stanowią zmienną liczebnie, lecz dosyć liczną grupę osób. Grupa ta jest bardzo zróżnicowana wiekowo i zawodowo, jednakże większość wolontariuszy to młodzież studiująca na wszystkich kierunkach białostockich uczelni, a szczególnie uczelni przygotowujących młodzież do zadań wychowawczych i opiekuńczych, ale i innych istniejących w mieście. Zadaniem wolontariuszy jest wspieranie, dzielenie się bogactwem swojej osobowości i otaczanie wychowanków opieką, co jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby podopiecznych POW.

Powierzone wolontariuszom zadania realizowane są
w następujących programach:

Program Wolontariusz-Przyjaciel - uczestniczą w nim osoby pełnoletnie, poinformowane o specyfice pracy w POW podczas cyklicznie organizowanych szkoleń i rozmów z koordynatorem. W tym programie wolontariusz najczęściej zajmuje się jednym dzieckiem, którego potrzeby mogą być zaspakajane dzięki umiejętnościom i możliwościom wolontariusza. Poprzez oddziaływanie metodami pedagogicznymi nawiązuje on z dzieckiem przyjacielskie relacje, dąży do pomagania dziecku w rozwiązywaniu jego problemów, zarówno edukacyjnych, wychowawczych, jak i emocjonalnych. Podczas wypełniania przyjętych zadań wolontariusz poszukuje szczególnych umiejętności, zainteresowań i talentów swojego podopiecznego. Dzięki temu na dalszym etapie swojej pracy wolontariusz wspierany przez koordynatora dąży do rozwijania zaobserwowanych pozytywnych, indywidualnych cech dziecka. Efektem tego jest wychodzenie dzieci wraz z wolontariuszami na zajęcia do klubów sportowych na treningi w różnych dyscyplinach sportu, na zajęcia z modelarstwa, lekcje tańca, warsztaty plastyczne, na lekcje do szkoły muzycznej, na seanse kinowe, spektakle teatralne czy koncerty do "Opery i Filharmonii". Dzieci są zainteresowane takimi miejscami jak: Jednostka Straży Pożarnej, Jednostka Wojskowa, zajezdnia autobusowa, centra handlowe, parki i tym podobne. Wolontariusze starają się w miarę możliwości sprostać tym potrzebom. Umożliwia to ich podopiecznym poznawanie wyżej wymienionych miejsc zarówno od strony ich funkcjonowania, przydatności i infrastruktury technicznej. Towarzyszy temu poznawanie przyrody, jak i zjawisk przyrodniczych. Takie "wyprawy" przebiegają w przyjacielskiej atmosferze. Przy tej okazji prowadzone są rozmowy o walorach edukacyjnych i terapeutycznych. Tym programem objęte są dzieci we wszystkich grupach wiekowych.

Program Wolontariusz-Korepetytor - jest programem, w którym wolontariusz dzięki swoim zasobom intelektualnym pomaga podopiecznemu w niwelowaniu problemów edukacyjnych. W tym celu wolontariusze poszukują, odpowiednich dla przyjętego pod swoją opiekę edukacyjną dziecka, metod w dostępnych publikacjach. Tworzą też oni ciekawe, dostosowane indywidualnie metody zachęcające dzieci do zmagania się ze swoimi trudnościami oraz korzystają z wiedzy osób zawodowo trudniących się edukacją dzieci i młodzieży. W celu uzyskania jak najlepszych wyników w swojej pracy stosują bogaty system nagradzania. Jest on zawsze poprzedzony analizą zainteresowań dziecka, będący odpowiedzią na jego pragnienia w tym względzie. W tym programie wolontariusze współpracują z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.

***

Celem pracy wolontariuszy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem, wsparcie pracy wychowawców przez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci. Wszyscy wolontariusze udzielający się w POW w swojej pracy korzystają z pomocy szkoleniowej całego zespołu pracowników placówki, gdyż jedynie integralne traktowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych może owocować osiąganiem w warunkach placówki zamierzonych celów. Praca zespołu wolontariuszy w POW zasługuje na uznanie ze względu na bogate w formie, innowacyjne i zespołowe podejście do zadań, przy jednoczesnym zaspakajaniu indywidualnych potrzeb podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr I. Białówny w Białymstoku.Wszelkie Prawa Zastrzeżone! .