O Nas
 News
 Rys Historyczny
 Wychowankowie
 Kadra
 Wolontariat
 Przetargi
 Kontakt
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr Ireny Białówny
ul. 11 Listopada 6
15-320 BIAŁYSTOK
tel. (085)7424011, (085)7424012, (085)7420748
fax. (085)7425423

e-mail: dd2.bialystok@gmail.com

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku przy ul. 11 Listopada 6, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Radość" w Białymstoku przy ul. 11 Listopada 6a/1, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nadzieja" w Białymstoku przy ul. 11 Listopada 6a/2, tel: 85 742 40 11, 85 742 40 12 , mail: dd2.bialystok@gmail.com ;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@ecrklex.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki opiekuńczo-wychowawczej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz. U. z 2018 r., poz. 996) jest obligatoryjne.

Przy POW im. dr I. Białówny działa
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
"ODROBINA RADOŚCI"
,
które działa na rzecz wychowanków placówki.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! .